logo Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Central Archives of Historical Records in Warsaw
Tabularium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum
AGAD  Home  >    >  Zasób  >  Inwentarze  >  Genealogia  >  Metodyka  >  Działalność  >
Informacje:
Zarys dziejów
Zasób
Pracownia Naukowa
Biblioteka
Wypożyczenia na wystawy
Sekcja Reprografii i Digitalizacji
Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów
Edukacja
Przykładowe edycje źródłowe
Nauka
Archivum Patriae
 Co nowego w Archiwum?
Kultura+

AGAD

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim. W 2008 roku przypadła dwusetna rocznica utworzenia Archiwum.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Dyrektor - dr Hubert Wajs
ul. Długa 7, PL 00-263 Warszawa
tel. (+ 48)(22) 831-54-91 do 93
fax. (+ 48)(22) 831-16-08
e-mail: sekretariat@agad.gov.pl
strona www: www.agad.archiwa.gov.pl


Exemplis discimus: w 80. rocznicę urodzin Profesora Edwarda PotkowskiegoW 2014 roku przypada osiemdziesiąta rocznica urodzin wybitnego historyka mediewisty, badacza książki rękopiśmiennej, Profesora Edwarda Potkowskiego, autora kilkuset publikacji naukowych, w tym fundamentalnej „Książki rękopiśmiennej w kulturze Polski średniowiecznej” (Warszawa 1984). Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką dawnej książki, zarówno rękopiśmiennej, jak i drukowanej, do udziału w konferencji organizowanej przez Studenckie Koło Informacji Naukowej „Palimpsest”. Chcielibyśmy, aby to spotkanie stało się okazją do dyskusji nad stanem badań nad dawną książką w Polsce, zarysowującymi się w nich trendami, przyszłością polskiej bibliologii historycznej i kodykologii, zainteresowaniami badaczy młodego pokolenia, jak również nad problemami szczegółowymi.

Do udziału w konferencji zapraszamy zainteresowanych studentów i doktorantów wszystkich kierunków, jak również pracowników naukowych.

Zapraszamy do zgłaszania referatów w następujących obszarach tematycznych:
- Średniowieczna książka rękopiśmienna
- Książka drukowana (do 1800 roku)
- Malarstwo książkowe, drzeworyt, miedzioryt
- Tegumentologia
- Ośrodki intelektualne w średniowieczu i wczesnej nowożytności
- Ośrodki produkcji książki rękopiśmiennej i drukowanej (skryptoria, warsztaty drukarskie)
- Konserwacja
- Społeczna funkcja książki i czytelnictwo
- Księgarstwo
- Księgozbiory historyczne (także katalogi i opracowania)
- Rola pisma w kulturze

Sekretarz: Nina Mleczkowska
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Piotr Tafiłowski

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji oraz do nadsyłania propozycji wystąpień i abstraktów w terminie do 10 listopada 2014 roku.Formularz zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: palimpsest.konferencja@gmail.com

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 24 listopada 2014 roku w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://www.palimpsest.umcs.lublin.pl/sites/default/files/Formularz_zgloszeniowy.doc

***Udostępnianie zespołów/zbiorów w PN od 1 października 2014 r.(pismo Dyrektora AGAD)***

Do Autorów tekstów opublikowanych w czasopiśmie "Miscellanea Historico-Archivistica"

***

Praktyki studenckie w AGAD

***

Redite ad fontes — źródła wspólnej pamięci
Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line

***

AGAD udostępnia posiadane archiwalia, wykonuje w nich kwerendy i poszukiwania archiwalne, udziela informacji na piśmie (drogą pocztową i e-mailem) i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

Archiwum Główne Akt Dawnych informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.
W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.


Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 6 Dyrektora Archiwum Głównego Akt Dawnych z dnia 29 marca 2011 roku zlikwidowany został obrót gotówkowy polegający na przyjmowaniu wpłat gotówkowych z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Główne Akt Dawnych.

Wszelkie należności za świadczone usługi - usługi reprograficzne oraz kwerendy winne być wnoszone wyłącznie w formie przelewu za pośrednictwem Poczty Polskiej, placówki bankowej lub konta internetowego na podany rachunek bankowy: NBP O/O W-wa 86 1010 1010 0008 9522 3100 0000.

Uwaga! W przeglądarce Mozilla FireFox niektóre elementy witryny mogą nie działać poprawnie!       
English version
statystyki www stat24 UNESCO Archives Portal


Google align=middle
Szukaj w internecie Szukaj na naszych stronach


Projekt graficzny strony opracowano na podstawie książki Erica A. Meyera, CSS według Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW, Gliwice 2005

Plan pracy Pracowni Naukowej AGAD w 2014 r.
Czas zwykły:
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 19.00
Wietrzenie Pracowni Naukowej odbywa się w godzinach: 12.15 - 12.30, 17.00 - 17.15
Podczas wietrzenia należy opuścić Pracownię Naukową
Czas skrócony:
18 kwietnia (Wielki Piątek) od 9.00 do 12.00
30 kwietnia, środa od 9.00 do 16.00
18 czerwca, środa od 9.00 do 16.00
31 października, piątek od 9.00 do 12.00
Zamknięta:
1 stycznia, środa (Nowy Rok)
6 stycznia, poniedziałek (Trzech Króli)
21 kwietnia, poniedziałek (Wielkanoc)
1 maja, czwartek (Święto Pracy)
2 maja, piątek
19 czerwca, czwartek (Boże Ciało)
20 czerwca, piątek
10 listopada, poniedziałek
11 listopada, wtorek (Święto Niepodległości)
24 grudnia, środa (Wigilia)
25 grudnia, czwartek (I Dzień Świąt)
26 grudnia, piątek (II Dzień Świąt)
30 grudnia, wtorek
31 grudnia, środa (Sylwester)
Kontakt telefoniczny
(+ 48)(22) 831-54-91 w. 429 (Pracownia Naukowa)
(+ 48)(22) 831-54-91 w. 427
(+ 48)(22) 831-54-91 w. 446
W sierpniu Pracownia Naukowa jest zamknięta.
Ponadto Pracownia Naukowa jest zamknięta w soboty i niedziele.