Polish kings' seals

Seal of king Ladislaus I the Elbow-High (1306-1333)

size: ø 40 mm
legend: + S WLADISLAI DEI GRA REGIS POLONIE
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 5, s. 8.
Kętrzyński S., Uwagi o pieczęciach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, "Przegląd Historyczny", t. 28, 1929, s. 34-35

AGAD, Collection of parchment records 6481



Seal of king Casimir III the Great (1333-1370)

size: ø 116 mm.
legend: + KAZIMIRVS D(E)I GR(ATI)A REX POLONIE C(RA)COVIE SA(N)DOM(IRIE) SIRAD(IE) LANC(ICIE) CVYAV(IE) POMORA(N)IE
edition: Z. Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993, nr 101, s. 253.
Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 6, s. 9.

AGAD, Collection of parchment records 792

AGAD, Collection of parchment records 2350;



Seal of king Louis (d’Anjou) (1370-1385)

size: ø 105 mm
legend: + LODOVICVS DEI GRACIA HUNGARIE DALMACIE CROACIE RAME(?) SERVIE GALLICIE LODOMERIE GOMANIE (?) BULG: ARIEQ(VE) REX PRINCEPS SALERNITANVS ET HONORIS MORTIS SANCTI ANGELI DOMINUS
edition: E. Diehl, Uzupełnienie do sfragistyki polskiej, “Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, R. 2, Nr 4, 1890, s. 108, 109.
Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, s. 13.

AGAD, Collection of parchment records 5528



Seal of king Ladislaus II Jogaila (1386-1434)

size: ø 122 mm
legend: * S • WLADISLAVS • DEI • GRA • REX • POLONIE • NNO • TRARV • CRACOVIE • SADOMIE • SYRADIE • LACIE • CUYAVIE • LITWANIE • PNCEPS • SUPMS • POMERANIE • RUSSIEQ` . DNS • T • HRS • TC •
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 13, s. 13, 14.

AGAD, Collection of parchment records 36



Seal of king Ladislaus III of Varna (1434-1444)

size: ø 33 mm
legend: + WLADISLAVS + DEI + GRACIA + REX + POLONIE + ETCETERA
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 23, s. 17

AGAD, Collection of parchment records 4722


size: ø 33 mm
legend: * WLADISLAUS • DEI • GRACIA • REX • POLONIE • ETCETERA
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 24, s. 17.

AGAD, Collection of parchment records 4852



Seal of king Casimir IV the Jagiellonian (1444-1492)

size: ø 48 mm
legend: S + KAZIMIRVS + DEI + GRACIA + REX + POLONIE + MAGNVS + DVX + LITHWANIE + ET + HERES + RVSSIE + ETCETERA +
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 27, s. 19.

AGAD, Collection of parchment records 4645


size: ø 38 mm
legend: S : KAZIMIRVS : DEI : GRACIA • REX • POLONIE • MAGNVS • DVX : LITHWANIE : ETCT
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 28, s. 19.

AGAD, Collection of parchment records 440



Seal of king John Albert (1492-1501)

size: ø 39 mm
legend: + IOANNES : ALBERTUS : DEI GRA : REX : POLONIE : SUPREMUS : DUX : LITHWANIE : ZC
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 35, s. 21.

AGAD, Collection of parchment records 6733



Seal of king Alexander Jagiellon (1501-1506)

size: ø 73 mm
legend: + ALEXANDER + DEI + GRA + REX + POLONIE + MAGNUS + DUX + LITHVANIE + RUSSIE + PRUSSIE + Q + DNUS + ET + HERES
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 38, s. 22.

AGAD, Collection of parchment records 968



Seal of king Sigismund I the Elder (1506-1548)

size: ø 74 mm
legend: SIGISMVNDVS • DEIGRA • REX • POLONIE • MAGNVSDVX • LITHVANIE • RVSSIE • PRUSSIEQ • DNS • ET • HERES
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 45, s. 25.

AGAD, Collection of parchment records 4666



size: ø 46 mm
legend: S + S + P DNI + SIGISMVNDI + D + G + REGIS + POLOIE + MAGNI DUC9 + LITVANIE + ZC
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 46, s. 25.

AGAD, Collection of parchment records 1033



Seal of king Sigismund August (1548-1572)

size: ø 87 mm
legend: + SIGISMVNDVS + AVGVSTVS + DEI + GRACIA + REX + POLONIE + MAGNVS + DUX + LITHVANIE)) + RVSSIAE + PRVSSIAE + MASOVIAE + SAMOGITIAE + ETC + DOMINVS + ET + HERES +
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 50, s. 27.

AGAD, Collection of parchment records 2742



Seal of king Henry d’Valois (1573-1574)

size: ø 46 mm
legend: HENRICVS : DEI : GRA : REX : POLONIAE : MAGNVS : DVX : LITHVA : RVSSIE : ETC
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 59, s. 31.

AGAD, Collection of parchment records 6193



Seal of king Stephen Bathory (1576-1586)

size: ø 115 mm
legend: * STEPHANUS * DEI * GRATIA * REX * POLONIAE * MAGNVS * DVX * LITHVANIAE * RVSSIAE * PRVSSIAE * MASOVIAE *)) SAMOGITIAE * KIIOVIAE * VOLINIAE * PODLACHIAE * LIVONIAE * ET * C * PRINCEPS * TRANSILVANIE * ET * C
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 62, s. 32.

AGAD, Collection of parchment records 6194


Contrasigillum

size: ø 64 mm
legend: ‘STEPHANVS ‘ DEI ‘ GRATIA ‘ REX ‘ POLONIAE ‘ MAGNUS ‘ DVX ‘ LITHVANIAE ‘ RVSSIAE ’ PRVSSIAE ‘ MASOVIAE ‘ )) SAMOGITIAE ‘ KIIOVIAE ‘ VVOLINIAE ‘ PODLACHIAE ‘ LIVONIAE ‘ ETC. ‘ PRINCEPS ‘ TRANSILVANIAE ‘ E ‘ C
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919 Nr 65, s. 32

AGAD, Collection of parchment records 6194



Seal of prince of Sweden Sigismund Vasa (1587-1632)

size: ø 45 mm
legend: SIGISMUND. D. G. P. P. H. R. SVE. Z. FV. REX. MA. P. LIT. FIN. Z. KA. Z. WESTGO. DUX.
(Sigismundus Dei Gratia proximus Princeps Haereditarius Regni Sveciae et futurus Rex, magnus princeps Lituaniae, Finlandiae et Kareliae et Westrogotiae Dux).
edition: Krawczuk W., Pieczęcie Zygmunta III Wazy, Kraków 1993, s. 39.
Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, nr 85, s. 43.

AGAD, Collection of parchment records 4669


Seal of king Sigismund III Vasa (1587-1632)

size: ø 84 mm
legend: * SIGISMVNDVS * TERTIVS * DEI * GRATIA * REX * POLONIAE * MAGNVS * DVX * LITVANIAE * RVSSIAE * PRVSSIAE * MASOVIAE || SAMOGITIAE * KIOVIAE * VOLONIAE * LIVONIAEQVE + ETC + NEC * NON * SVECOR : GOT : VAN : HAERED : REX • ETC •
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 75, s. 39.

AGAD, Collection of parchment records 8167



Seal of king Ladislaus IV Vasa (1632-1648)

size: ø 88 mm
legend: * WLADISLAUS * QVARTUS * DEI * GRATIA * REX * POLONIAE * MAGNVS * DUX * LITVANIAE * RUSSIAE * PRUSSIAE * MASOVIAE * )) * SAMOGITIAE * KIOVIAE * VOLONIAE * LIVONIAEQVE * ETC * NEC * NON * SVECOR * GOT : VAN * HAERED . REX ETC
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 93, s. 47.

AGAD, Collection of paper records 989



Seal of king John Casimir (1648-1668)

size: ø 91 mm
legend: IOANNES . CASIMIRVS . DEI . GRATIA . REX . POLONIAE . MAGNUS . DUX . LITHVANIAE . RUSSIAE . PRUSSIAE . MASOVIAE . SAMOGITIAE . KIO . ))VOLINI . LIVONI . SMOLENSCIAE . CZERNIECHOVIAEQVE . NEC . NON . SVECCO . GOTT . VANDA . QVE . HEREDITA . RE *
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 107, s. 53, 54.

AGAD, Collection of paper records 217


size: ø 62 mm
legend: IOANNES . CASIMIRUS . DG . REX . POL . M . D . LIT . RVS . PRV . MAS . SAM . LIV . SMO . SEVE . CZER . RT . N . NON . SVE . GO . VAN . HER . REX.
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 108, s. 54.

AGAD, Collection of parchment records 6240



Seal of king Michael Korybut Wiśniowiecki (1668-1672)

size: ø 93 mm
legend: MICHAEL ‘ DEI ‘ GRATIA ‘ REX POLONIAE ‘ MAGNUS ‘ DUX ‘ LITHUANIAE ‘ RUSSIAE ‘ PRUSSIAE ‘ MASSOUIAE ‘ SAMOGITIAE )) KIIOUIAE ‘ VOLHYNIAE ‘ PODOLIAE ‘ PODLACHIAE ‘ LIUONIAE ‘ SMOLENSCIAE ‘ SEUERIAE ‘ CZERNIECHOUIAEQ
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 119, s. 59.

AGAD, Collection of parchment records 4179



Seal of king John III Sobieski (1674-1696)

size: ø 99 mm
legend: IOANNES . III . DEI . GRATIA . REX . POLONIAE MAGNUS . DUX . LITHUANIAE . RUSSIAE . PRUSSIAE . MASOUIAE . SAMOGIT )) KIIOVIAE . VOLHYNIAE . PODOLIAE . PODLACHIAE . LIUONIAE . SMOLENSCIAE . SEUERIAE . CZERNIECHOVIAE . QVE
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 129, s. 65.

AGAD, Collection of parchment records 7012



Seal of king Augustus II the Strong (1697-1733)

size: ø 100 mm
legend: * AVGVSTVS . II . DEI . GRATIA . REX . POLONIAE . MAGNVS . DVX . LITHVANIAE . RVSSIAE . PRVSSIAE . MASOVIAE . SAMOGITIAE . KIIOVIAE . VOLHYNIAE . PODOLIAE . )) * PODLA : LIVONIAE . SMOLENS . SEVERIAE . CZERNIECHOVIEQVE . NEC . NON . HAEREDITARIVS . DVX SAXONIAE . ET PRINC : ELECTOR . & C
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 142, s. 72.

AGAD, Collection of parchment records 2274



Seal of king Stanislaus Leszczyński (1704-1710)

size: ø 65 mm
legend: STANISLAUS . I . DEI . GRATIA . REX . POLONIAE . MAGNUS . DUX . LITHVANIAE . RVSSIAE . PRUSSIAE )) MASO . SAMOG . KIOVIAE . VOLHYN . PODOL . PODL . LIVONIAE . SMOLENS . SEVER . CZERNIECHOVIAEQVE.
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 159, s. 78.

AGAD, Collection of paper records 15



Seal of king Augustus III (1733-1764)

size: ø 100 mm
legend: * AVGVSTVS III . DEI . GRATIA . REX . POLONIAE . MAGNVS . DUX . LITHVANIAE . RUSSIAE . PRUSSIAE . MASOVIAE . SAMOGITIAE . KIIOVIAE . VOLHYNIAE . PODOLIAE . )) * PODLA : LIVONIAE . SMOLENS : SEVERIAE . CZERNIECHOVIAEQVE . NEC . NON . HAEREDITARIVS . DVX SAXONIAE . ET . PRINC : ELECTOR . &.
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 166, s. 82.

AGAD, Collection of parchment records 7062



Seal of king Stanislaus Augustus Poniatowski (1764-1795)

size: ø 123 mm
legend: STANISLUS AUGUSTUS D. G. REX POLONIAE M. DUX LITH : RUS : PRUS : MAS : SAM : KIOV : VOL : POD : PODL : LIV : SM : SEV : CZ :
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 181, s. 89.

AGAD, Collection of parchment records 1485



size: ø 76 mm
legend: STANISLAVS AVGVSTVS D. G. REX POL. M. DVX LIT. RVS. PRVS. MAS. SAM. KI. VOL. POD. PODL. LI. SMO. SEV. CZE.
edition: Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919, Nr 187, s. 91, 92

AGAD, Collection of parchment records 6401